žaibo šachmatų varžybos “Lietuvos Respublikos Seimo taurė – 2012” – kovo 3 dieną Vilniuje

 Komentarai įrašui žaibo šachmatų varžybos “Lietuvos Respublikos Seimo taurė – 2012” – kovo 3 dieną Vilniuje yra išjungti
Vas 262012
 
2012-02-26 19:30

Naujas šachmatininkų klubas Lietuvoje

 Komentarai įrašui Naujas šachmatininkų klubas Lietuvoje yra išjungti
Vas 252012
 
2012-02-25 14:05

LŠF prezidento pareiškimas

2012-02-25 10:32
Vas 252012
 
Brangūs Federacijos nariai,
atviras šmeižtas ,melas ir dezinformacija negali būti toliau toleruojami ,todėl
noriu  atkreipti visų narių dėmesį ,kad  Tarybos nariai, dalyvavę
posėdyje 2011.12.21 ,  puikiai prisimena , kad veikdamas pagal
įstatus, LŠF prezidentas Jonas Viesulas atšaukė iš pareigų
viceprezidentą Antaną Zapolskį
už netinkamą pareigų atlikimą. Tai esminė priežastis, kodėl
direktorius  A.Baltrūnas ,atsisakė paruošti posėdžio protokolą .
 Atšaukus  Viceprezidentą A.Zapolskį iš pareigų,buvo pasiūlyta
susirinkimą sušaukti net vasario  16 dieną., man pasisekė įtikinti
tarybos narius ,kad šventes reikia švęsti,todėl buvo parinkta vasario
26 diena 14 val.
Tolesnis grupelės susitarusių Tarybos narių negarbingas elgesys  dėl
kito suvažiavimo laiko  neturėtų suskaldyti Lietuvos šachmatų
bendruomenės, neturėtų būti pamiršti garbingo žaidimo idealai.
Federacijos narių laukia rimtas ir atviras pokalbis apie
susiklosčiusią padėtį ir kaip kuo greičiau normalizuoti organizacijos
veiklą. Visus reikalingus sprendimus galime ir privalome  priimti
vasario 26 -sios visuotiniame susirinkime.
 Neatidėliokime problemos sprendimo ! Jūsų visų dalyvavimas ne tik
pageidaujamas ,bet ir būtinas
Noriu būti kuo greičiau  išgirstas ir išklausytas  ,nes federacijos
“nešvarių  skalbinių ” skalbimas viešoje erdvėje tikrai ne ta forma ir
tikslas,todėl susilaikau  nuo išsamesnių pastabų ir komentarų ,nes
Lietuvos  šachmatų federacijos  prestižas  man svarbesnis  už
destrukciją skleidžiančių  keleto tarybos  narių aroganciją. Giliai
įsitikinęs ,kad  prieš mėnesį pakviesti garbūs Federacijos nariai
deramai sureaguos  į šį mano pakvietimą  dalyvauti 26 vasario  12 val.
visuotiniame federacijos susirinkime.Prezidentas              Jonas Viesulas

Vas 222012
 

LŠF taryba, posėdžiavusi 2012-02-06 dieną, nusprendė:

pritarti 2012-01-30 federacijos tarybos narių pareiškimui ir jame išsakytam siūlymui pareikšti nepasitikėjimą prezidentui Jonui Viesului, todėl taryba pareiškia nepasitikėjimą prezidentu Jonu Viesulu ir artimiausiam visuotiniam federacijos narių susirinkimui teikia svarstyti prezidento atšaukimo klausimą su tarybos pasiūlymu balsuoti nariams už Jono Viesulo atšaukimą iš Lietuvos šachmatų federacijos prezidento pareigų ir tame pačiame susirinkime rinkti naują federacijos prezidentą;

iki artimiausios federacijos visuotinio narių susirinkimo, kuriame bus sprendžiamas federacijos prezidento atšaukimo klausimas, datos prezidentas federacijos vardu gali sudaryti sandorius (pasirašyti sutartis, ketinimų protokolus ir kt.) ar naudoti federacijos lėšas tik prieš tai gavęs išankstinį tarybos pritarimą;

įpareigoti federacijos prezidentą Joną Viesulą ir bet kuriuos kitus asmenis nedelsiant perduoti tarybos įgaliotam asmeniui – direktoriui Arvydui Baltrūnui prisijungimo prie federacijos internetinio tinklapio www.chessfed.lt administratoriaus paskyros duomenis (slaptažodį ir vartotojo vardą), o taip pat visus kitus duomenis ir dokumentus, reikalingus federacijos internetinio tinklapio perkėlimui į naują serverį.
Federacijai priklausantį oficialų internetinį tinklapį – www.chessfed.lt patalpinti į UAB „Interneto vizija“ (juridinio asmens kodas 126350731) valdomą serverį ir jai patikėti svetainės techninę priežiūrą.
Nustatyti, kad federacijos internetiniame tinklapyje www.chessfed.lt informacija apie šaukiamus federacijos narių susirinkimus, visuotinių narių susirinkimo ir tarybos posėdžio protokolai bei su federacijos tarybos veikla susiję dokumentai būtų skelbiami tik prieš tai gavus tarybos pritarimą.
Visą informaciją vadovaujantis šiuo tarybos sprendimu federacijos internetiniame tinklapyje pavesti skelbti tarybos įgaliotam asmeniui – direktoriui Arvydui Baltrūnui.
Visus klausimus, susijusius su šiuo tarybos sprendimu perkelti federacijos internetinį tinklapį į nurodytą serverį ir dėl informacijos skelbimo federacijos internetiniame tinklapyje, pavesti spręsti ir įgyvendinti tarybos įgaliotam asmeniui – direktoriui Arvydui Baltrūnui
;

Paskirti federacijos 2011-01-01 – 2012-03-01 laikotarpio nepriklausomą finansinį auditą, kurį pavesti atlikti audito įmonei – UAB „Abadona“ (juridinio asmens kodas 302463911, registruotas buveinės adresas: Lvovo g. 11-23, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.). Įpareigoti federacijos finansininkę, kitus darbuotojus, valdymo organų narius ir bet kuriuos kitu trečiuosius asmenis audito kompanijai pateikti visų jos prašomų dokumentų originalus ir/ar kopijas ir teikti paaiškinimus audito atlikimo metu, kad operatyviai ir tinkamai būtų atliktas federacijos finansinis auditas. Patvirtinti, kad šio audito išlaidas padengia „už“ balsavę tarybos nariai ir federacija neapmoka šio audito išlaidų. Audito išvadą apsvarstyti artimiausiame po audito pabaigos tarybos posėdyje;

Patvirtinti, kad 2011-12-21 federacijos tarybos posėdyje nebuvo priimtas prezidento Jono Viesulo 4.1. punkte nurodyto turinio sprendimas šaukti eilinį visuotinį federacijos narių suvažiavimą 2012 m. vasario 26 d., pradžia 14 val., todėl prezidentas Jonas Viesulas surašė ir skelbia 2011-12-21 federacijos tarybos posėdžio protokolo 4.1. punkte nurodytą melagingo turinio sprendimą.

Patvirtinti, kad eilinis visuotinis federacijos narių susirinkimas 2012 m. vasario 26 d. nebuvo šaukiamas, nėra šaukiamas, negali vykti ir nevyks, todėl visų federacijos narių prašome nekreipti dėmesio į savavališką ir neturint įgaliojimų Jono Viesulo tiek internete, tiek paštu siunčiamuose pranešimuose, skelbiamą informaciją apie 2011 m. vasario 26 d. šaukiamą eilinį visuotinį federacijos narių susirinkimą, nes šie Jono Viesulo skelbimai ir pranešimai yra niekiniai ir negaliojantys.

Federacijos eilinį visuotinį narių susirinkimą šaukti 2012 m. kovo 25 d., susirinkimo pradžia – 13 val. 00 min.,
registracijos į susirinkimą pradžia – 12 val. 00 min., susirinkimo vieta – viešbučio „Panorama“ konferencijų salė, Sodų g. 14, Vilnius.

Patvirtinti šią eilinio visuotinio federacijos narių susirinkimo darbotvarkę:

1. Eilinio visuotinio federacijos narių susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai.
2.
Federacijos prezidento atšaukimas.

3. Naujo federacijos prezidento rinkimai.
4. Metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas.
5. Metinės veiklos ataskaitos tvirtinimas.
6 . Revizijos komisijos ataskaitos tvirtinimas.

Įgalioti federacijos direktorių Arvydą Baltrūną įgyvendinti šį sprendimą dėl eilinio visuotinio federacijos narių susirinkimo sušaukimo 2012 m. kovo 25 d. ir atlikti visus su tuo susijusius veiksmus (išsiųsti paštu pranešimus federacijos nariams, paskelbti apie tai federacijos internetiniame tinklapyje ir kt.).

Originalus dokumentas – .pdf faile

Vas 212012
 

Brangūs bičiuliai LŠF nariai,
Daugelio federacijos  narių pageidavimu keičiasi eilinio š.m. vasario 26 d. susirinkimo laikas. Pradžia  12 val.( buvo  14 val.). Susirinkimo vieta nesikeičia – Žemaitės g. 6, Vilnius).  Kviečiu visus federacijos narius sutelktam darbui, įveikiant kai kurių federacijos Tarybos narių destrukciją federacijos veikloje.
Eilinis susirinkimas  šaukiamas griežtai prisilaikamt LŠF įstatų.: laiku, prieš trisdešimt dienų registruotu laišku išsiųsti pakvietimai
federacijos nariams apie šaukiamą susirinkimą, laiku paruoštos finansinės ir ūkinės veiklos  ataskaitos ir t.t.

Susirinkimo data: 2012-02-26 buvo patvirtinta Tarybos posėdyje 2011-12-21 bendru sutarimu ir dėl šios datos neprieštaravo nei vienas Tarybos narys.
Laukiu  visų susirinkime su pasiūlymais dėl federacijos įstatų tobulinimo ir veiklos gerinimo.

Iki greito pasimatymo

LŠF prezidentas
Jonas Viesulas

2012-02-15

DARBOTVARKĖ:
1. LŠF gautų pareiškimų svarstymas. Pranešėjas: LŠF prezidentas Jonas Viesulas.
2. Metinė ataskaita apie 2011 m. LŠF veiklą. Pranešėjas: LŠF prezidentas Jonas Viesulas.
3. LŠF revizijos komisijos ataskaitos tvirtinimas. Pranešėjas: LŠF Revizijos komisijos pirmininkas Emilis Šlekys.
4. LŠF finansinės atskaitomybės tvirtinimas. Pranešėja: LŠF buhalterė Alvyda Dedelaitė.
5. LŠF įstatų keitimas ir tvirtinimas. Pranešėjas: LŠF prezidentas Jonas Viesulas.
6. Einamieji klausimai.

Priedas: LŠF įstatų projektas (būtų malonu gauti pasiūlymus ir pastabas iki suvažiavimo).

Vas 212012
 

LŠF Taryba 2012-02-06 d. posėdyje patvirtino Lietuvos šachmatų čempionato pusfinalio nuostatus.
Tekstinė nuostatų versija – .pdf faile Skenuota nuostatų versija (pdf, 340kB)
Prizinį fondą sudarė 100% startinių mokesčių bei papildomai rėmėjų skiriami 1500,- litų.

Varžybos vyko Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų Ramovėje (Pamėnkalnio g. 13) 2012 metų vasario 19-25 dienomis.

Rezultatai

Akimirkos:

Vas 202012
 

2012 m. sausio 31 d. šeši iš devynių LŠF tarybos narių (2/3) pasirašė pareiškimą dėl visuotinio susirinkimo datos:

LIETUVOS ŠACHMATŲ FEDERACIJOS TARYBOS DAUGUMOS NARIŲ

PAREIŠKIMAS

DĖL EILINIO VISUOTINIO FEDERACIJOS NARIŲ SUSIRINKIMO DATOS

2012-01-31, Vilnius

Gerbiami federacijos nariai,

Oficialiame federacijos tinklapyje www.chessfed.lt nurodoma, kad 2012-02-26 dieną šaukiamas eilinis visuotinis federacijos narių „suvažiavimas“ (t. y. susirinkimas).

Informuojame, kad taryba nėra patvirtinusi 2012-02-26 dienos kaip oficialios federacijos eilinio visuotinio narių susirinkimo datos, todėl šiame skelbime pateikiama klaidinga informacija ir 2012-02-26 dieną eilinis visuotinis narių susirinkimas nevyks.

Visų narių prašome nekreipti dėmesio į www.chessfed.lt tinklapyje nurodomą federacijos narių eilinio visuotinio susirinkimo datą – 2012-02-26 ir nekreipti dėmesio į federacijos prezidento siunčiamus paštu pranešimus, kuriuose nurodoma, kad 2012-02-26 dieną šaukiamas federacijos eilinis visuotinis narių susirinkimas, kadangi ši informacija yra neteisinga.

Paaiškiname, kad artimiausiame federacijos tarybos posėdyje, taip kaip numato federacijos įstatai, bus sprendžiamas klausimas kada šaukti eilinį visuotinį federacijos narių susirinkimą ir apie priimtą sprendimą ir nustatytą eilinio visuotinio narių susirinkimo datą paskelbsime viešai www.chessfed.lt tinklapyje ir pranešime visiems nariams atskirais pranešimais laikantis įstatuose nustatytos tvarkos.

PAREIŠKIMĄ PASIRAŠĘ FEDERACIJOS TARYBOS NARIAI

Aleksandr Černov   (parašas)
Antanas Zapolskis   (parašas)
Rimantas Paliušis   (parašas)
Nerius Gasparavičius   (parašas)
Laimonas Kudžma   (parašas)
Josifas Buršteinas   (parašas)

Originalus dokumentas – .pdf dokumente.

LIETUVOS ŠACHMATŲ FEDERACIJOS TARYBOS DAUGUMOS NARIŲ

PAREIŠKIMAS

DĖL EILINIO VISUOTINIO FEDERACIOJOS NARIŲ SUSIRINKIMO DATOS

 

2012-01-31, Vilnius

 

Gerbiami federacijos nariai,

 

Oficialiame federacijos tinklapyje www.chessfed.lt nurodoma, kad 2012-02-26 dieną šaukiamas eilinis visuotinis federacijos narių „suvažiavimas“ (t. y. susirinkimas).

Informuojame, kad taryba nėra patvirtinusi 2012-02-26 dienos kaip oficialios federacijos eilinio visuotinio narių susirinkimo datos, todėl šiame skelbime pateikiama klaidinga informacija ir 2012-02-26 dieną eilinis visuotinis narių susirinkimas nevyks.

Visų narių prašome nekreipti dėmesio į www.chessfed.lt tinklapyje nurodomą federacijos narių eilinio visuotinio susirinkimo datą – 2012-02-26 ir nekreipti dėmesio į federacijos prezidento siunčiamus paštu pranešimus, kuriuose nurodoma, kad 2012-02-26 dieną šaukiamas federacijos eilinis visuotinis narių susirinkimas, kadangi ši informacija yra neteisinga.

Paaiškiname, kad artimiausiame federacijos tarybos posėdyje, taip kaip numato federacijos įstatai, bus sprendžiamas klausimas kada šaukti eilinį visuotinį federacijos narių susirinkimą ir apie priimtą sprendimą ir nustatytą eilinio visuotinio narių susirinkimo datą paskelbsime viešai www.chessfed.lt tinklapyje ir pranešime visiems nariams atskirais pranešimais laikantis įstatuose nustatytos tvarkos.

 

 

 

PAREIŠKIMĄ PASIRAŠĘ FEDERACIJOS TARYBOS NARIAI

Vas 142012
 

Druskininkų mieste – kurorte 2012-02-09 įregistruotas laisvalaikio ir sporto klubas, (kodas 302724076 ) kurio vienas iš tikslų – šachmatų sporto populiarinimas Druskininkuose. Jau šiais metais Druskininkų vyrų komanda “Margiris – 2 Druskininkai”, pirmą kartą  kurorto istorijoje, dalyvauja Lietuvos šachmatų lygos varžybose. Tikimės, kad Lietuvos šachmatų federacija turės aktyvų narį, pagalbininką ir dalyvį įvairiuose federacijos vykdomose projektuose.

LŠF prezidentas J.Viesulas

LŠF prezidento kreipimasis

2012-02-02 00:49
Vas 022012
 

Brangūs bičiuliai LŠF nariai,
Dar kartą noriu pakviesti visus į eilinį federacijos suvažiavimą š.m. vasario 26 d. (14 val. Žemaitės g. 6, Vilnius), nes šie metai mums ypatingi: šachmatų olimpiados, Europos Senjorų šachmatų čempionato metai. Kviečiu visus federacijos narius sutelktam darbui, įveikiant kai kurių federacijos Tarybos narių destrukciją federacijos veikloje.
Noriu labai atsiprašyti, kad Jūsų išrinktas LŠF prezidentu, pateikiau Jums tvirtinti LŠF Tarybos narių komandą, kurioje destruktyviai veikiantys kai kurie nariai savo asmeninėm ambicijom pradėjo trukdyti bendram darbui, kas ir man buvo labai netikėta.
Išsamią ataskaitą apie atliktus darbus įteiksiu kiekvienam federacijos nariui suvažiavimo metu.

Iki greito pasimatymo
Jonas Viesulas