Vas 252012
 
Vas 252012
 
Brangūs Federacijos nariai,
atviras šmeižtas ,melas ir dezinformacija negali būti toliau toleruojami ,todėl
noriu  atkreipti visų narių dėmesį ,kad  Tarybos nariai, dalyvavę
posėdyje 2011.12.21 ,  puikiai prisimena , kad veikdamas pagal
įstatus, LŠF prezidentas Jonas Viesulas atšaukė iš pareigų
viceprezidentą Antaną Zapolskį
už netinkamą pareigų atlikimą. Tai esminė priežastis, kodėl
direktorius  A.Baltrūnas ,atsisakė paruošti posėdžio protokolą .
 Atšaukus  Viceprezidentą A.Zapolskį iš pareigų,buvo pasiūlyta
susirinkimą sušaukti net vasario  16 dieną., man pasisekė įtikinti
tarybos narius ,kad šventes reikia švęsti,todėl buvo parinkta vasario
26 diena 14 val.
Tolesnis grupelės susitarusių Tarybos narių negarbingas elgesys  dėl
kito suvažiavimo laiko  neturėtų suskaldyti Lietuvos šachmatų
bendruomenės, neturėtų būti pamiršti garbingo žaidimo idealai.
Federacijos narių laukia rimtas ir atviras pokalbis apie
susiklosčiusią padėtį ir kaip kuo greičiau normalizuoti organizacijos
veiklą. Visus reikalingus sprendimus galime ir privalome  priimti
vasario 26 -sios visuotiniame susirinkime.
 Neatidėliokime problemos sprendimo ! Jūsų visų dalyvavimas ne tik
pageidaujamas ,bet ir būtinas
Noriu būti kuo greičiau  išgirstas ir išklausytas  ,nes federacijos
“nešvarių  skalbinių ” skalbimas viešoje erdvėje tikrai ne ta forma ir
tikslas,todėl susilaikau  nuo išsamesnių pastabų ir komentarų ,nes
Lietuvos  šachmatų federacijos  prestižas  man svarbesnis  už
destrukciją skleidžiančių  keleto tarybos  narių aroganciją. Giliai
įsitikinęs ,kad  prieš mėnesį pakviesti garbūs Federacijos nariai
deramai sureaguos  į šį mano pakvietimą  dalyvauti 26 vasario  12 val.
visuotiniame federacijos susirinkime.Prezidentas              Jonas Viesulas

Vas 202012
 

2012 m. sausio 31 d. šeši iš devynių LŠF tarybos narių (2/3) pasirašė pareiškimą dėl visuotinio susirinkimo datos:

LIETUVOS ŠACHMATŲ FEDERACIJOS TARYBOS DAUGUMOS NARIŲ

PAREIŠKIMAS

DĖL EILINIO VISUOTINIO FEDERACIJOS NARIŲ SUSIRINKIMO DATOS

2012-01-31, Vilnius

Gerbiami federacijos nariai,

Oficialiame federacijos tinklapyje www.chessfed.lt nurodoma, kad 2012-02-26 dieną šaukiamas eilinis visuotinis federacijos narių „suvažiavimas“ (t. y. susirinkimas).

Informuojame, kad taryba nėra patvirtinusi 2012-02-26 dienos kaip oficialios federacijos eilinio visuotinio narių susirinkimo datos, todėl šiame skelbime pateikiama klaidinga informacija ir 2012-02-26 dieną eilinis visuotinis narių susirinkimas nevyks.

Visų narių prašome nekreipti dėmesio į www.chessfed.lt tinklapyje nurodomą federacijos narių eilinio visuotinio susirinkimo datą – 2012-02-26 ir nekreipti dėmesio į federacijos prezidento siunčiamus paštu pranešimus, kuriuose nurodoma, kad 2012-02-26 dieną šaukiamas federacijos eilinis visuotinis narių susirinkimas, kadangi ši informacija yra neteisinga.

Paaiškiname, kad artimiausiame federacijos tarybos posėdyje, taip kaip numato federacijos įstatai, bus sprendžiamas klausimas kada šaukti eilinį visuotinį federacijos narių susirinkimą ir apie priimtą sprendimą ir nustatytą eilinio visuotinio narių susirinkimo datą paskelbsime viešai www.chessfed.lt tinklapyje ir pranešime visiems nariams atskirais pranešimais laikantis įstatuose nustatytos tvarkos.

PAREIŠKIMĄ PASIRAŠĘ FEDERACIJOS TARYBOS NARIAI

Aleksandr Černov   (parašas)
Antanas Zapolskis   (parašas)
Rimantas Paliušis   (parašas)
Nerius Gasparavičius   (parašas)
Laimonas Kudžma   (parašas)
Josifas Buršteinas   (parašas)

Originalus dokumentas – .pdf dokumente.

LIETUVOS ŠACHMATŲ FEDERACIJOS TARYBOS DAUGUMOS NARIŲ

PAREIŠKIMAS

DĖL EILINIO VISUOTINIO FEDERACIOJOS NARIŲ SUSIRINKIMO DATOS

 

2012-01-31, Vilnius

 

Gerbiami federacijos nariai,

 

Oficialiame federacijos tinklapyje www.chessfed.lt nurodoma, kad 2012-02-26 dieną šaukiamas eilinis visuotinis federacijos narių „suvažiavimas“ (t. y. susirinkimas).

Informuojame, kad taryba nėra patvirtinusi 2012-02-26 dienos kaip oficialios federacijos eilinio visuotinio narių susirinkimo datos, todėl šiame skelbime pateikiama klaidinga informacija ir 2012-02-26 dieną eilinis visuotinis narių susirinkimas nevyks.

Visų narių prašome nekreipti dėmesio į www.chessfed.lt tinklapyje nurodomą federacijos narių eilinio visuotinio susirinkimo datą – 2012-02-26 ir nekreipti dėmesio į federacijos prezidento siunčiamus paštu pranešimus, kuriuose nurodoma, kad 2012-02-26 dieną šaukiamas federacijos eilinis visuotinis narių susirinkimas, kadangi ši informacija yra neteisinga.

Paaiškiname, kad artimiausiame federacijos tarybos posėdyje, taip kaip numato federacijos įstatai, bus sprendžiamas klausimas kada šaukti eilinį visuotinį federacijos narių susirinkimą ir apie priimtą sprendimą ir nustatytą eilinio visuotinio narių susirinkimo datą paskelbsime viešai www.chessfed.lt tinklapyje ir pranešime visiems nariams atskirais pranešimais laikantis įstatuose nustatytos tvarkos.

 

 

 

PAREIŠKIMĄ PASIRAŠĘ FEDERACIJOS TARYBOS NARIAI

Vas 012012
 

Š.m. sausio 30 d. 6 iš 9  (t.y. 2/3) Lietuvos šachmatų federacijos tarybos narių pasirašė pareiškimą, kuriuo reiškiamos pagrįstos abejonės, kad  dabartinis LŠF prezidentas Jonas Viesulas tebegali eiti šias pareigas:

LIETUVOS ŠACHMATŲ FEDERACIJOS TARYBOS DAUGUMOS NARIŲ
PAREIŠKIMAS
2012-01-30, Vilnius

Gerbiami federacijos nariai,
Nuoširdžiai rūpindamiesi federacijos ir visų federacijos narių reikalais ir gerove, norime Jums pateikti informaciją dėl dabartinio federacijos prezidento Jono Viesulo veiksmų, kurie, Tarybos narių nuomone, yra žalingi federacijos ir visų jos narių interesams, pažeidžia ilgametes federacijos tradicijas ir kenkia Lietuvos federacijos ir šachmatų sporto prestižui. 

1.Tarybos narių nuomone, tolimesnis tarybos racionalus ir rezultatų galintis duoti bendradarbiavimas su prezidentu Jonu Viesulu yra neįmanomas, kadangi Jonas Viesulas neturi reikiamos kompetencijos, ignoruoja tarybos sprendimus, piktnaudžiauja savo užimamomis pareigomis, trikdo visos federacijos veiklą, savo veiksmais federacijoje siekia įvesti vienvaldišką prezidento diktatą, prieštaraujantį tiek federacijos įstatams, tiek federacijos ilgametėms tradicijoms, kurios sprendžiant iš J. Viesulo veiksmų, jam yra visiškai svetimos.

2.Oficialiame federacijos tinklapyje www.chessfed.lt nurodoma, kad 2012-02-26 dieną šaukiamas eilinis visuotinis federacijos narių „suvažiavimas“ (t. y. susirinkimas) . Norime paaiškinti, kad sprendimas, kada šaukti eilinius narių susirinkimus, nustatyti jų darbotvarkę ir spręsti kitus su sušaukimu susijusius klausimus pagal federacijos įstatus yra federacijos tarybos išimtinė kompetencija, o ne prezidento. Paaiškiname, kad taryboje federacijos narių susirinkimo 2012-02-26 diena nebuvo nustatyta kaip galutinė diena, nes taryba nežinojo ar iki susirinkimo bus atlikti visu būti veiksmai siekiant sušaukti narių susirinkimą ir buvo nuspręsta 2012-01-18 šaukiamame tarybos posėdyje nustatyti galutinę datą atsižvelgiant į tai ar yra atlikti visi susirinkimo sušaukimui būtini paruošiamieji veiksmai. Šiai dienai taryba dar nėra gavusi nei 2011 metų metinės finansinės atskaitos, todėl negali su ja susipažinti ir negali jos pateikti revizijos komisijai likus 30 dienų iki susirinkimo, kaip reikalauja įstatų 4.10.16 p., taip pat nėra gavusi ir prezidento metinio pranešimo, todėl negali tinkamai atlikti visų su susirinkimu susijusių veiksmų. Šiuo metu tarybos nariai gauna ir federacijos narių pageidavimą 2010-02-26 dieną nešaukti susirinkimo, todėl dėl eilinio visuotinio narių susirinkimo tikslios datos bus sprendžiama artimiausiame tarybos posėdyje, o apie priimtą sprendimą bus informuoti visi federacijos nariai.

3. Ponas Jonas Viesulas nurodo, kad vienas iš klausimų bus svarstoma nauja įstatų redakcija ir pateikė įstatų redakcijos projektą. Tarybos nariai paaiškina, kad pagal federacijos įstatų 4.10.17 punktą įstatų redakciją ruošia ne prezidentas, o taryba ir taryba siūlo įstatų projektą. Tarybos nariai atsakingai pareiškia, kad Jono Viesulo skelbiamo įstatų projekto taryba neruošė, šis įstatų projektas nebuvo svarstytas taryboje ir jam taryba nėra pritarusi, todėl Jonas Viesulas apeidamas tarybą internetiniame tinklapyje pateikė tik savo paties paruoštą įstatų redakciją.

4.Vienas siūlomos įstatų redakcijos pakeitimas yra vertas ypatingo visų narių dėmesio. Jonas Viesulas, mūsų federacijos veikloje dalyvaujantis dar tik pusmetį, nusprendė, kad Lietuvos šachmatų federacija yra įkurta ne 1929 m., kas yra istorinis faktas ir kurį ir dabar galiojančiuose įstatuose įtvirtino ilgamečiai federacijos nariai, o 1921 m., todėl jo siūlomos įstatų redakcijos preambulėje siūloma įkūrimo datą nurodyti 1921 m. vietoj dabar įtvirtintų 1929 m. Toks Jono Viesulo federacijos istorijos „keitimas“ mums yra nesuvokiamas ir nesuprantamas, todėl šie tik pusmetį federacijos veikloje dalyvaujančio prezidento veiksmai menkina Lietuvos šachmatų federacijos prestižą ir akivaizdžiai įrodo prezidento neatsakingumą bei netinkamumą eiti užimamas pareigas. Continue reading »

Vas 012012
 

2011 m. gruodžio 3 d. pasirašytas ketinimų protokolas dėl bendradarbiavimo šachmatų plėtros švietimo srityje.
Protokolą pasirašė Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius, Tarptautinės šachmatų federacijos (FIDE) prezidentas Kirsan Ilyumžinov bei Lietuvos šachmatų federacijos prezidentas Jonas Viesulas. Plačiau apie ketinimus – žemiau prisegtame faile.
Ketinimu protokolas.

Vas 012012
 

Lietuvos mokinių ir studentų sporto centro informacija dėl Lietuvos mokinių olimpinio festivalio šachmatų finalinių varžybų. Pasikeitė data. Varžybos, turėjusios vykti 2012 m. vasario 19 d. vyks 2012 m. kovo 24 d. (vieta ir laikas nesikeičia). Apie dalyvavimą varžybose pranešti varžybų vyriausiajam teisėjui Raimondui Paliulioniui (el. paštas r.paliulionis@gmail.com).
Priedas: Lietuvos mokinių ir studentų sporto centro rašto kopija.