LŠF tarybos nutarimai ir posėdžių protokolai

 
Lietuvos šachmatų federacijos (LŠF) taryba nuo 2015 metų birželio 28 dienos:

Aleksandr  Černov
– LŠF prezidentas;
Raimondas Paliulionis – LŠF viceprezidentas;
Jonas Sidabras – LŠF viceprezidentas;
LŠF tarybos nariai: Darius Matonis; Zigmas BitinasJosifas Buršteinas; Rolandas Martinkus; Donatas Vaznonis; Laimutis Šolys.

2014 metų birželio 25 d. įvykusio LŠF tarybos posėdžio protokolas.

[ Tarybos posėdžių protokolai (TRŪKSTA).]

2013 metų balandžio 29 d. įvykusio LŠF tarybos posėdžio protokolas.

2013 metų sausio 4 d. įvykusio LŠF tarybos posėdžio protokolas.

[ Tarybos posėdžių protokolai (TRŪKSTA).]

2012 m. vasario 25 d. įvykusio LŠF tarybos posėdžio protokolas.

2012 m. vasario 6 d. įvykusio LŠF tarybos posėdžio protokolas .

2011 gruodžio 21 d. įvykusio LŠF tarybos posėdžio protokolas.
LŠF taryba 2011-02-06 posėdyje nutarė Patvirtinti, kad 2011-12-21 federacijos tarybos posėdyje nebuvo priimtas prezidento Jono Viesulo 4.1. punkte nurodyto turinio sprendimas šaukti eilinį visuotinį federacijos narių suvažiavimą 2012 m. vasario 26 d., pradžia 14 val., todėl prezidentas Jonas Viesulas surašė ir skelbia 2011-12-21 federacijos tarybos posėdžio protokolo 4.1. punkte nurodytą melagingo turinio sprendimą.”

2011 m. gruodžio 07 d. įvykusio LŠF tarybos posėdžio protokolas.

2011 m .lapkričio 23 d. įvykusiame LŠF tarybos posėdyje svarstyti klausimai:
1. Dėl “Kauno Šachmatininkų Draugijos” įsteigimo 90-mečio; NUTARTA: tarybos posėdyje dalyvaujančių LŠF tarybos narių bendru sutarimu konstatuoti, kad:
- prieš 90 metų, 1921 metais rugpjūčio 3 dieną buvo įkurta Kauno šachmatininkų draugija – pirmoji juridiškai registruota šachmatų organizacija – šachmatų klubas – Lietuvos Respublikoje;
- Lietuvos šachmatų federacijos įstatuose nurodyta, kad „Nepriklausomos Lietuvos Respublikos šachmatų sąjunga buvo įkurta 1929 metais. Po Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 1990 m., atstačiusi savo narystę Tarptautinėje šachmatų Federacijoje (FIDE), Lietuvos šachmatų Federacija (LŠF) yra tos sąjungos sportinių tradicijų ir jos tarptautinių įsipareigojimų tęsėja”;
- LŠF prezidento Jono Viesulo pateiktojoje medžiagoje nėra duomenų, kurie kaip nors sietų Kauno šachmatininkų draugiją su Nepriklausomos Lietuvos Respublikos šachmatų sąjunga, o tai reiškia ir su asociacija “LIETUVOS ŠACHMATŲ FEDERACIJA” (į/k 9169862, buveinės adresas: Žemaitės g. 6, LT –03117 Vilnius, Juridinių asmenų registras, VĮ Registrų centras, adresas: V. Kudirkos g. 18, Vilnius);

- nėra pateikta duomenų, kurie įgalintų 2011 metais minėti asociacijos “LIETUVOS ŠACHMATŲ FEDERACIJA”(į/k 9169862) įsteigimo 90-ties metų jubiliejų;
- nėra pateikta duomenų, kurie  leistų siūlyti asociacijos narių visuotiniam surinkimui keisti asociacijos “LIETUVOS ŠACHMATŲ FEDERACIJA” (į/k 9169862) įstatus, nurodant, kad asociacija yra Kauno šachmatininkų draugijos tarptautinių įsipareigojimų bei tradicijų tęsėja;
Taryba  nutarė patvirtinti  greitųjų ir žaibo šachmatų 2011 metų Lietuvos čempionatų nuostatus; čempionatus surengti Kaune; nuostatus paskelbti www.chessfed.lt ;

2. Kiti klausimai.
Posėdžio protokolas.

2011 m. lapkričio 21 d. įvykusio LŠF tarybos posėdžio protokolas.

[ Tarybos posėdžių protokolai (TRŪKSTA).]

2011 m. rugpjūčio 25 d. įvykusiame LŠF tarybos posėdyje svarstyti klausimai:
1. Dėl papildomo finansavimo, reikalingo vyrų rinktinės dalyvavimui  šachmatų komandų Europos čempionate; NUTARTA: pareikšti nepasitikėjimą LŠF prezidentu [Jonu Viesulu] dėl laiku nevykdomų pažadų;
2. Dėl Lietuvos rinktinių sudėčių; NUTARTA: pritarti Dominykos Batkovskytės kandidatūrai; į vyrų rinktine kviesti narius pagal ELO reitingą; pavesti direktoriui į moterų rinktinę pakviesti Dominyką Batkovskytę, o į vyrų GM Aloyzą Kveinį ir IM Darių Zagorskį;
3. Kiti klausimai.
4. Dėl kito posėdžio datos ir laiko; NUTARTA: surengti kitą posėdį 2011-09-02 17.00
Posėdžio protokolas.

2011 m. liepos 27 d. įvykusiame LŠF tarybos posėdyje svarstyti klausimai: 1. LTU vyrų rinktinės išsiuntimui į  Europos komandinį čempionatą Graikijoje reikalingas papildomas finansavimas; 2. LTU moterų rinktinės sudėtis; 3. Tarybos darbo reglamentas; 4. Dėl LŠF garbės prezidento vardo suteikimo Česlovui Juršėnui; 5.1. LTU greitųjų komandinių pirmenybių nuostatai; 5.2 kita. Posėdžio protokolas.

2011 m. birželio 28 d. įvykusiame LŠF tarybos posėdyje svarstyti klausimai: 1.Svarbiausi 2011 m. LŠF renginiai ir jų papildomas finansavimas; 2. Lietuvos rinktinių siuntimas į Europos ir Pasaulio čempionatus;  3. Lietuvos šachmatų lygos varžybų organizavimas; 4. LŠF tarybos darbo reglamentas; 5. Dėl materialinės atsakomybės; 6. LŠF kalendoriuje numatytų renginių vykdymas; 7. 2012 m. Lietuvos vyrų čempionato sistema;  8. Kiti klausimai. Posėdžio protokolas.