LŠF tarybos daugumos narių viešas pareiškimas (kuriuo reiškiamos pagrįstos abejonės, kad dabartinis LŠF prezidentas Jonas Viesulas tebegali eiti šias pareigas)


Š.m. sausio 30 d. 6 iš 9  (t.y. 2/3) Lietuvos šachmatų federacijos tarybos narių pasirašė pareiškimą, kuriuo reiškiamos pagrįstos abejonės, kad  dabartinis LŠF prezidentas Jonas Viesulas tebegali eiti šias pareigas:

LIETUVOS ŠACHMATŲ FEDERACIJOS TARYBOS DAUGUMOS NARIŲ
PAREIŠKIMAS
2012-01-30, Vilnius

Gerbiami federacijos nariai,
Nuoširdžiai rūpindamiesi federacijos ir visų federacijos narių reikalais ir gerove, norime Jums pateikti informaciją dėl dabartinio federacijos prezidento Jono Viesulo veiksmų, kurie, Tarybos narių nuomone, yra žalingi federacijos ir visų jos narių interesams, pažeidžia ilgametes federacijos tradicijas ir kenkia Lietuvos federacijos ir šachmatų sporto prestižui. 

1.Tarybos narių nuomone, tolimesnis tarybos racionalus ir rezultatų galintis duoti bendradarbiavimas su prezidentu Jonu Viesulu yra neįmanomas, kadangi Jonas Viesulas neturi reikiamos kompetencijos, ignoruoja tarybos sprendimus, piktnaudžiauja savo užimamomis pareigomis, trikdo visos federacijos veiklą, savo veiksmais federacijoje siekia įvesti vienvaldišką prezidento diktatą, prieštaraujantį tiek federacijos įstatams, tiek federacijos ilgametėms tradicijoms, kurios sprendžiant iš J. Viesulo veiksmų, jam yra visiškai svetimos.

2.Oficialiame federacijos tinklapyje www.chessfed.lt nurodoma, kad 2012-02-26 dieną šaukiamas eilinis visuotinis federacijos narių „suvažiavimas“ (t. y. susirinkimas) . Norime paaiškinti, kad sprendimas, kada šaukti eilinius narių susirinkimus, nustatyti jų darbotvarkę ir spręsti kitus su sušaukimu susijusius klausimus pagal federacijos įstatus yra federacijos tarybos išimtinė kompetencija, o ne prezidento. Paaiškiname, kad taryboje federacijos narių susirinkimo 2012-02-26 diena nebuvo nustatyta kaip galutinė diena, nes taryba nežinojo ar iki susirinkimo bus atlikti visu būti veiksmai siekiant sušaukti narių susirinkimą ir buvo nuspręsta 2012-01-18 šaukiamame tarybos posėdyje nustatyti galutinę datą atsižvelgiant į tai ar yra atlikti visi susirinkimo sušaukimui būtini paruošiamieji veiksmai. Šiai dienai taryba dar nėra gavusi nei 2011 metų metinės finansinės atskaitos, todėl negali su ja susipažinti ir negali jos pateikti revizijos komisijai likus 30 dienų iki susirinkimo, kaip reikalauja įstatų 4.10.16 p., taip pat nėra gavusi ir prezidento metinio pranešimo, todėl negali tinkamai atlikti visų su susirinkimu susijusių veiksmų. Šiuo metu tarybos nariai gauna ir federacijos narių pageidavimą 2010-02-26 dieną nešaukti susirinkimo, todėl dėl eilinio visuotinio narių susirinkimo tikslios datos bus sprendžiama artimiausiame tarybos posėdyje, o apie priimtą sprendimą bus informuoti visi federacijos nariai.

3. Ponas Jonas Viesulas nurodo, kad vienas iš klausimų bus svarstoma nauja įstatų redakcija ir pateikė įstatų redakcijos projektą. Tarybos nariai paaiškina, kad pagal federacijos įstatų 4.10.17 punktą įstatų redakciją ruošia ne prezidentas, o taryba ir taryba siūlo įstatų projektą. Tarybos nariai atsakingai pareiškia, kad Jono Viesulo skelbiamo įstatų projekto taryba neruošė, šis įstatų projektas nebuvo svarstytas taryboje ir jam taryba nėra pritarusi, todėl Jonas Viesulas apeidamas tarybą internetiniame tinklapyje pateikė tik savo paties paruoštą įstatų redakciją.

4.Vienas siūlomos įstatų redakcijos pakeitimas yra vertas ypatingo visų narių dėmesio. Jonas Viesulas, mūsų federacijos veikloje dalyvaujantis dar tik pusmetį, nusprendė, kad Lietuvos šachmatų federacija yra įkurta ne 1929 m., kas yra istorinis faktas ir kurį ir dabar galiojančiuose įstatuose įtvirtino ilgamečiai federacijos nariai, o 1921 m., todėl jo siūlomos įstatų redakcijos preambulėje siūloma įkūrimo datą nurodyti 1921 m. vietoj dabar įtvirtintų 1929 m. Toks Jono Viesulo federacijos istorijos „keitimas“ mums yra nesuvokiamas ir nesuprantamas, todėl šie tik pusmetį federacijos veikloje dalyvaujančio prezidento veiksmai menkina Lietuvos šachmatų federacijos prestižą ir akivaizdžiai įrodo prezidento neatsakingumą bei netinkamumą eiti užimamas pareigas.

5.2011 m. pabaigoje Jonas Viesulas nusprendė surengti ir 90-ies metų federacijos jubiliejų, t.y. laikydamas, kad federacija įkurta ne 1929 m. kaip visą federacijos gyvavimo laikotarpį manė visi ilgamečiai federacijos nariai, o – 1921 m., todėl nusprendė surengti didelę šventę neva federacijos 90-ies metų jubiliejui pažymėti. Tarybai sužinojus apie tokius Jono Viesulo ketinimus 2011-11-23 posėdyje taryba apsvarstė šį klausimą ir buvo priimtas sprendimas, kad 90-ies metų jubiliejaus rengti neįmanoma, nes federacija yra įkurta būtent įstatuose nurodytais 1929 m., tuo tarpu Jonas Viesulas net nepaaiškino, kodėl būtent jam tapus prezidentu reikėtų keisti federacijos įkūrimo datą. Dar daugiau, taryba priėmė sprendimą, kad nėra jokio pagrindo įstatuose keisti federacijos nurodytą įkūrimo datą iš 1929 m. į J. Viesulo sugalvotus 1921 m., tačiau ignoruodamas šį tarybos sprendimą J. Viesulas ir toliau bando „sukurti“ savo federacijos istorijos versiją J. Viesulo paruoštoje įstatų redakcijoje (kurios nepateikė tarybai svarstymui ir kuriai taryba nėra pritarusi) siūlydamas pakeisti federacijos įkūrimo datą iš 1929 m. į 1921 metus, todėl tokie prezidento veiksmai gali 1
būti vertinami nebent kaip Jono Viesulo noras atkreipti save kuo daugiau dėmesio tokiais nesuprantamais veiksmais, o ne federacijai naudingais darbais.

6.Tarybos nariams dėl nesuvokiamo ir nepaaiškinamo Jono Viesulo noro aštuoneriais metais anksčiau surengti 90-ies metų jubiliejų 2011 m. (prezidentu Jonas Viesulas buvo išrinktas būtent 2011 m. birželio mėnesį), kai jis ir po 2011-11-23 tarybos posėdžio, uždraudusio jam rengti nesamą 90-ies metų federacijos jubiliejų, neatsisako savo minties dėl federacijos įkūrimo datos pakeitimo dabar siūlydamas ją pakeisti įstatuose, tarybai kilo įtarimų, kad prezidentas prisidengdamas savo versija ir 90-ies metų Kauno šachmatų draugijos paminėjimą 2011-12-03 – 04 dienomis pateikė kaip visos federacijos 90-ies metų jubiliejaus minėjimą ir tokiu būdu bandė gauti padidintą finansavimą ar pritraukti rėmėjų lėšas kaip iškilmingam visos federacijos 90-ies metų minėjimui. Ir nors tarybos nariai prašė Joną Viesulą pateikti išsamią informaciją apie šį 2011 m. gruodį Kaune surengtą greitųjų šachmatų turnyrą, apie jam organizuoti gautas lėšas, apie pinigų panaudojimą, apie tai, kokiam gi renginiui iš rėmėjų buvo prašoma pinigų ir kiek pinigų rėmėjai skyrė, tačiau Jonas Viesulas jokios informacijos apie tai nepateikė iki šios dienos.

7.Jonas Viesulas tarybai nepateikė absoliučiai jokios informacijos ir apie nė vieną iš savo išvykų federacijos reikalais (apie pinigų panaudojimą, apie visų narių labui nuveiktus darbus, apie tai kokie komandiruotės metu klausimai buvo sprendžiami, kokia buvo Jono Viesulo pozicija ir kokie sprendimai buvo priimti), todėl taryba iš Jono Viesulo negauna jokios informacijos apie Jono Viesulo kaip federacijos prezidento veiklą šių išvykų metu.

8.Jonas Viesulas nuo savo kaip prezidento veiklos pradžios ėmė nepaisyti net ir ilgamečių federacijos tradicijų. Prieš FIDE ar ECU posėdžius taryba visada aptardavo ketinamus svarstyti klausimus, suformuodavo federacijos poziciją ir išrinkdavo federaciją atstovausiantį asmenį, kuris laikytųsi suformuotos pozicijos ir žinotų kaip ginti būtent visų federacijos narių ir Lietuvos šachmatų interesus. Tuo tarpu Jonas Viesulas pats vienas nusprendė ir save delegavo į FIDE ir ECU posėdžius, prieš Jonui Viesului išvykstant į posėdžius jis net neklausė tarybos nuomonės ketinamais svarstyti klausimais ir į juos išvyko neturėdamas jokios tarybos pozicijos svarstomais klausimais, todėl toks jo elgesys dar kartą įrodo nesiskaitymą su visų narių interesais. Pagaliau ir pagal federacijos įstatus ir tarybos narių darbų pasiskirstymą už nuolatinių santykių su užsienio šachmatų organizacijomis atsakingas ne prezidentas, o viceprezidentas A. Zapolskis, tačiau Jonas Viesulas prieš vykdamas į FIDE ir ECU posėdžius net nesusitiko pasikalbėti apie ketinamus svarstyti klausimus su viceprezidentu, atsakingu už ryšius su šiomis organizacijomis, o grįžęs iš komandiruočių jokios rašytinės informacijos tarybai apie svarstytus ir priimtus klausimus nepateikė.

9.Tarybai išsakius pastabas dėl Jono Viesulo netinkamos veiklos, prezidentas dar aktyviau ėmėsi veiksmų bandydamas trikdyti federacijos veiklą ir siekdamas įvesti savo vienvaldišką diktatą.

10.Pirmiausiai Jonas Viesulas iš federacijos patalpų pasiėmė tarybos darbo reglamentus ir dabar juos laiko pas save neleisdamas su jais susipažinti kitiems tarybos nariams ir tokiu būdu bandydamas manipuliuoti tarybos veikla.

11.Prezidentas, naudodamasis savo kaip tarybos pirmininko statusu, ėmėsi nesąžiningų veiksmų apie kitus tarybos narius skleisdamas neigiamą informaciją, pavyzdžiui, oficialiame federacijos tinklapyje www.chessfed.lt patalpintame 2011-12-21 tarybos posėdžio protokole, kurį kaip įprastai surašė ne sekretorius, o pats J. Viesulas, pateikė neteisingą informaciją apie neva viceprezidentui reikštas pretenzijas dėl jo darbo, tačiau protokole nutylėjo, kad daug daugiau pretenzijų buvo pareikšta būtent dėl prezidento netinkamos veiklos.

12.Jonas Viesulas nuo savo veiklos pradžios iki dabar nėra pateikęs jokios informacijos apie federacijos lėšų panaudojimą, neteikia jokios informacijos apie jo sudarytas ar ketinamas sudaryti federacijos vardu sutartis (ketinimų protokolus ir pan.). Taryba neturi jokios informacijos apie tai, kad Jonas Viesulas bet kokia dalimi būtų įvykdęs vieną iš esminių savo rinkimuose visiems nariams duotų pažadų – pritraukęs papildomą ženklų federacijos finansavimą, todėl tarybai kyla pagrįstų abejonių dėl prezidento Jono Viesulo veiklos skaidrumo.

13.Tarybos nariai paprašė vykdomąjį direktorių, atsakingą už renginių organizavimą ir tarybos sprendimų dėl turnyrų organizavimo įgyvendinimą, patikrinti 2011 m. gruodžio mėn, Kaune vykusio žaibo ir greitųjų šachmatų turnyro finansinius dokumentus ir pateikti ataskaitą, tačiau federacijos vyr. finansininkė atsisakė pateikti dokumentus motyvuodama tuo, kad tokį nurodymą jai davė prezidentas Jonas Viesulas. Pažymėtina, kad Jonas Viesulas neturi teisės duoti nurodymo finansinei slėpti informaciją nuo tarybos narių ir tarybos paskirto vykdančiojo direktoriaus. Mes, kaip tarybos nariai, negalime toleruoti tokios prezidento savivalės, kai prezidentas ne tik nevykdo tarybos sprendimų, tačiau ir vengia atsisakyti už visų Jūsų, federacijos narių, pinigų panaudojimą, kas pagrįstai leidžia suabejoti tuo, kad prezidentas gali naudotis federacija savo asmeniniams interesams tenkinti.

14.Pagal federacijos įstatų 4.10.5. p ir 4.10.19. taryba sudaro ir tvirtina ateinančių metų varžybų ir renginių tvarkaraštį ir federacijos lėšų panaudojimo projektą. Tuo tarpu naujasis prezidentas savavališkai Kūno kultūros ir sporto departamentui pateikė tik savo paties parengtą federacijos 2012 metų planuojamų turnyrų, varžybų ir renginių kalendorių ir 2012 metų federacijos lėšų sąmatą ir pagal tai paprašė skirti federacijai finansavimą. Tokį prezidento savavališkai priimtą sprendimą pažeidžiant federacijos įstatus, ignoruojant tarybą, neatsiskaitant už savo veiklą ir už federacijos lėšų panaudojimą, vertiname ypatingai neigiamai, todėl prezidento siekis sutelkti visą valdžią tik savo rankose ir niekam už savo veiksmus neatsiskaityti, toliau nebegali būti toleruojamas.

15.Prezidentas ketinimus išduoda jo siūlomoje įstatų redakcijoje pageidaujamas noras dar labiau sukoncentruoti valdžią prezidento rankose, nes siūloma įkurti tik prezidentui atskaitingą biurokratinį aparatą, susidedantį iš sekretoriaus, finansininko ir kitų jo nuožiūra pasirinktų asmenų (įstatų projekto 4.10.11. p.). Taip pat Jonas Viesulas nori, kad vietoj dabar galiojančios tvarkos, kad vykdomasis direktorius ir federacijos finansininkas atsiskaito tarybai, būtų įvesta nauja tvarka – kad vykdomasis direktorius (jis būtų pakeistas asmeniniu sekretoriumi) ir finansininkas atsiskaitytų jau nebe tarybai, o tik prezidentui (tas pats įstatų projekto 4.10.11 p). Taigi, Jonas Viesulas pageidauja turėti galimybę ne tik leisti federacijos pinigus, dėl kurių panaudojimo jis šiuo metu nenori atsiskaityti tarybai, bet kad ir už pinigų panaudojimą atsakingi (vykdomasis direktorius) arba pinigų panaudojimą kontroliuojantys asmenys (finansininkas) asmenys irgi būtų pavaldūs ir atsakingi tik prezidentui, kas reikštų, kad prezidentas nori ir naudoti visų narių lėšas, ir pats kontroliuoti tų lėšų panaudojimą.

16.Nebegalime daugiau tylėti, todėl šį pareiškimą pasirašę tarybos nariai kreipiasi į visus Lietuvos šachmatų federacijos narius norėdami informuoti, kad federacijos prezidentas Jonas Viesulas yra visiškai praradęs federacijos tarybos daugumos narių pasitikėjimą ir tarybos daugumos narių nuomone, tolimesnis sėkmingas ir konstruktyvus tarybos ir prezidento bendradarbiavimas yra neįmanomas, todėl tarybos nariai, remdamiesi įstatų 4.10.3. punktu siūlo visuotiniame narių susitikime federacijos nariams balsuoti dėl Jono Viesulo atšaukimo iš federacijos prezidento pareigų.

17.Siekiant užkirsti kelią galimiems tolimesniems prezidento Jono Viesulo veiksmams, prieštaraujantiems federacijos narių interesams bei federacijos prestižui, federacijos tarybos nariai artimiausiu metu inicijuoja tarybos posėdį, kuriame bus sprendžiama dėl to, kokių priemonių imtis siekiant užkirsti kelią galimiems pažeidimams bei siekiant užtikrinti skaidrų, efektyvų, sklandų ir normalų federacijos darbą.

PAREIŠKIMĄ PASIRAŠĘ FEDERACIJOS TARYBOS NARIAI
Aleksandr Černov (parašas)
Antanas Zapolskis (parašas)
Rimantas Paliušis (parašas)
Laimonas Kudžma (parašas)
Nerius Gasparavičius (parašas)
Josifas Buršteinas (parašas)

Visas originalaus dokumento tekstas –

Daugiau naujienų