LŠF įstatai


Atsisiųsti oficialius įstatus galite čia:

Įstatai patvirtinti 2024 m. vasario 18 d. visuotinio Lietuvos šachmatų federacijos narių susirinkimo sprendimu

Šachmatai Lietuvoje gyvuoja šimtmečius. Atspindėdamas  žmogaus intelekto galimybių kaitą bei plėtrą, šachmatų žaidimas šiandien tapęs mūsų valstybės savarankišku olimpiniu sporto judėjimu, aukščiausio lygio varžybų laimėjimais pasaulyje pelnęs tarptautinį pripažinimą ir tarnaujantis visuomenei kaip įtaigus bei raiškus pažangiausiųjų informacinių technologijų nešėjas. Nepriklausomos Lietuvos Respublikos šachmatų sąjunga buvo įkurta 1929 metais. Po Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 1990 m., atstačiusi savo narystę Tarptautinėje šachmatų Federacijoje  (FIDE), Lietuvos šachmatų Federacija  (LŠF) yra tos sąjungos sportinių tradicijų ir jos tarptautinių įsipareigojimų tęsėja. Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare, Lietuvos šachmatų federacija taip pat remiasi ES Konstitucija ir jos apibrėžtomis Žmogaus teisių nuostatomis.

1 skyrius. Bendroji dalis

1.1. Lietuvos šachmatų Federacijos teisinė forma – asociacija.

1.2. Asociacijos pavadinimas – LIETUVOS ŠACHMATŲ FEDERACIJA (toliau – Federacija) yra šachmatų sporto organizacija, vienijanti šachmatų profesionalus ir mėgėjus.

1.3. Federacijos nariai yra fiziniai ir juridiniai asmenys, plėtojantys šachmatų sportą.

1.4. Federacija bendradarbiauja su įregistruotomis Lietuvos Respublikos, užsienio šalių bei tarptautinėmis organizacijomis (Federacijomis, asociacijomis, sąjungomis, draugijomis, lygomis ir kt.), taip pat fiziniais asmenimis.

1.5. Federacija yra ribotos civilinės turtinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turi savo atsiskaitomąsias sąskaitas banke, įregistruotą antspaudą su pavadinimu ir veikia laikydamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos sporto įstatymo, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo ir kitų Lietuvos Respublikos įstatymų, teisės aktų ir šių įstatų.

1.6. Federacija yra Tarptautinės šachmatų Federacijos (toliau FIDE) ir  Europos šachmatų sąjungos narė. Savo veikloje remiasi FIDE  šachmatų žaidimo varžybų taisyklėmis, nuostatais ir normatyvais.

1.7. Lietuvos šachmatų federacija yra ne pelno organizacija ir jos tikslas nėra pelno siekimas.

1.8. Asociacijos veiklos laikotarpis neribotas.

2 skyrius. Tikslai, veiklos sritys ir rūšys

2.1. Federacijos veiklos tikslas – koordinuoti asociacijos narių veiklą, atstovauti Federacijos narių interesus, juos ginti bei, bendradarbiaujant su sporto ir kitomis organizacijomis, organizuoti, koordinuoti ir plėtoti šachmatų sportą Lietuvos Respublikoje;

2.2. Federacijos veiklos sritis – plėtoti šachmatų sportą Lietuvoje ir atstovauti narių interesus:

2.2.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės institucijose bei kitose šalies organizacijose;

2.2.2. FIDE ir kitose tarptautinėse sporto organizacijose;

2.2.3. Federacijos veiklos rūšys yra:

1)    sportinis ir rekreacinis švietimas (85.51),
2)    sporto klubų veikla (93.12),
3)    kita sportinė veikla (93.19),
4)    Federacija turi teisę vykdyti ir kitą Lietuvos Respublikos įstatymais neuždraustą veiklą.

2.3. Įgyvendindama savo svarbiausius tikslus, Federacija atlieka šias funkcijas:

2.3.1. sudaro kalendorinius varžybų planus;

2.3.2. organizuoja Lietuvos Respublikos čempionatus, pirmenybes, tarptautinius turnyrus, įvairius renginius;

2.3.3. tvarko šachmatų sporto apskaitą, t.y. renka ir saugo duomenis ir informaciją apie oficialius šachmatų turnyrus Lietuvoje, šachmatininkų kvalifikaciją, reitingus ir kt.;

2.3.4. nustato nacionalines teisėjų kategorijas, jų suteikimo tvarką ir rūpinasi jų rengimu;

2.3.5. sudaro nacionalines rinktines, rūpinasi jų rengimu tarptautinėms varžyboms ir dalyvavimu jose.

3 skyrius. Federacijos ir jos narių teisės ir pareigos

3.1. Federacijos nariais gali būti Lietuvos Respublikoje įregistruoti juridiniai asmenys (sporto klubai, sporto mokyklos, sporto centrai, įvairios  sporto organizacijos), taip pat fiziniai asmenys.

3.2. Federacijos nariais gali būti ir užsienio šalių juridiniai bei fiziniai asmenys, jeigu jų narystei pritaria Federacijos visuotinis narių susirinkimas paprasta balsų dauguma.

3.3. Garbės prezidentu, garbės nariais gali būti išrinkti asmenys, nusipelnę Lietuvos šachmatų sportui. Garbės prezidentas, garbės nariai neturi balsavimo teisės visuotiniame narių susirinkime.

3.4. Juridiniai ir fiziniai asmenys, norintys įstoti į Federaciją, turi pateikti prašymą prezidentui. Taryba priima sprendimą dėl narystės per 30 dienų nuo jo pateikimo, išskyrus 3.2. punkte numatytą atvejį. Naujas narys turi sumokėti nustatytą stojamąjį mokestį.

3.5. Narių bei stojamųjų mokesčių dydžius ir jų mokėjimo tvarką nustato Federacijos visuotinis narių susirinkimas. Tik neturintys mokestinių įsiskolinimų nariai turi balsavimo teisę Federacijos visuotiniame narių susirinkime.

3.6.  Federacijos nariai turi teisę:

3.6.1. dalyvauti ir balsuoti Federacijos visuotiniame narių susirinkime;

3.6.2. rinkti ir būti išrinktais į Federacijos valdymo organus, siūlyti atstovus į Federacijos tarybą, juos atšaukti, pakeisti kitais;

3.6.3. kreiptis į tarybą ir siūlyti įtraukti į visuotinio narių susirinkimo ar tarybos posėdžio darbotvarkę nariams rūpimus klausimus bei teikti kitus raštiškus pasiūlymus komisijoms bei kitoms institucijoms;

3.6.4. naudotis Federacijos teikiamomis paslaugomis;

3.6.5. susipažinti su Federacijos dokumentais;

3.6.6. bet kada išstoti iš Federacijos.

3.7. Federacijos nariai privalo:

3.7.1. laikytis Federacijos įstatų;

3.7.2. vykdyti Federacijos valdymo organų nutarimus;

3.7.3. laiku mokėti nario ir kitus Federacijos mokesčius;

3.7.4. nariai, nesilaikantys šių įstatų, (ir ypač 3.7.2.p. ir 3.7.3.p. išdėstytų reikalavimų, t.y. daugiau nei metus nemokantys nustatytų mokesčių) tarybos siūlymu pašalinami iš Federacijos, prieš tai juos raštiškai įspėjus.

3.8. Įstatuose numatytai veiklai vykdyti Federacija gali:

3.8.1.     turėti atsiskaitomąją ir valiutos sąskaitas bankuose įstatymų nustatyta tvarka;

3.8.2.     valdyti, naudoti, disponuoti jai priklausančiu turtu ir lėšomis;

3.8.3.     sudaryti sutartis ir prisiimti įsipareigojimus;

3.8.4.     steigti Federacijos filialus, įmones ir organizacijas, išskyrus neribotos civilinės atsakomybės juridinius asmenis. Jos steigiamos ir veikia pagal atitinkamos rūšies įmonių ar organizacijų įstatymą;

3.8.5.     steigti visuomenės informavimo priemones;

3.8.6.     jungtis į Federacijų (Asociacijų) sąjungą (konfederaciją) ir išstoti iš jos;

3.8.7.     stoti į tarptautines organizacijas;

3.8.8.     Federacija gali turėti ir įgyti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja jos veiklos tikslams, nustatytiems Civiliniame kodekse, šiame Įstatyme ir Federacijos įstatuose;

3.8.9.     Federacija atlieka buhalterinę apskaitą, teikia finansinę-buhalterinę informaciją valstybės institucijoms ir moka mokesčius įstatymų nustatyta tvarka.

4 skyrius. Federacijos struktūra, valdymo organai, jų sudarymo tvarka ir funkcijos

4.1. Federacijos organai yra: visuotinis narių susirinkimas, kolegialus valdymo organas – taryba, vienasmenis valdymo organas – Prezidentas. Kiti organai – revizijos komisija, etikos ir ginčų komisija.

4.2. Visuotinis narių susirinkimas yra aukščiausias Federacijos organas. Išimtinei jo kompetencijai priklauso:

4.2.1.    įstatų tvirtinimas ir keitimas;

4.2.2.     metinės veiklos ataskaitos tvirtinimas;

4.2.3.     revizijos komisijos ataskaitos tvirtinimas;

4.2.4.     Prezidento, viceprezidentų ir kitų Tarybos narių rinkimas ir atšaukimas;

4.2.5.     etikos ir ginčų, revizijos ir kitų komisijų rinkimas;

4.2.6.     narių stojamųjų įnašų dydžių ir narių mokesčių dydžių bei jų mokėjimo tvarkos ir terminų nustatymas;

4.2.7.     metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas;

4.2.8.     garbės prezidento ir garbės narių vardų suteikimas;

4.2.9.     tarybos sprendimų jungtis į sporto organizacijų asociacijas (sąjungas, draugijas, lygas ir kt.) tvirtinimas;

4.2.10.   tarybos siūlymų dėl užsienio šalių fizinių ir juridinių asmenų narystės Federacijoje tvirtinimas;

4.2.11.   sprendimų dėl narystės sustabdymo ir pašalinimo iš Federacijos priėmimas;

4.2.12.   sprendimų dėl kitų juridinių asmenų steigimo priėmimas;

4.2.13.   nutarimo apie Federacijos pertvarkymą, reorganizavimą, veiklos nutraukimą (Federacijos likvidavimą) priėmimas;

4.2.14.   skundų dėl tarybos sprendimų nagrinėjimas;

4.3. Visuotinio susirinkimo renkami valdymo organų nariai turi atitikti nepriekaištingos reputacijos kriterijus, į tas pačias pareigas gali būti renkami 2 kadencijas po 4 metus, privaloma 4 metų pertrauka šioms kadencijoms pasibaigus.

4.4. Visuotinis narių susirinkimas yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip 1/2 Federacijos narių. Sprendimai priimami paprasta  dalyvaujančių narių balsų dauguma. Įstatų pakeitimai bei nutarimai dėl Federacijos pertvarkymo, reorganizavimo, veiklos nutraukimo, Prezidento ir kitų tarybos narių atšaukimo priimami 2/3 dalyvaujančių narių balsų dauguma.

4.5. Jeigu visuotiniame narių susirinkime nėra kvorumo, turi būti šaukiamas pakartotinis visuotinis narių susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu kiek Federacijos narių susirinkime dalyvavo.

4.6. Visuotiniai narių susirinkimai šaukiami kasmet. Rinkiminis visuotinis narių susirinkimas rengiamas kas ketveri metai. Neeiliniai visuotiniai narių susirinkimai rengiami, kai to reikalauja daugiau kaip pusė balsavimo teisę turinčių narių.

4.7. Federacijos visuotinis narių susirinkimas gali būti šaukiamas teismo sprendimu, jeigu jis nebuvo sušauktas Federacijos įstatų nustatyta tvarka, ir dėl to į teismą kreipėsi Federacijos narys ar valdymo organas.

4.8. Taryba.

4.9. Taryba yra kolegialus valdymo organas, kurią sudaro 9 nariai. Taryba renkama 4 (ketverių) metų kadencijai. Jos struktūra yra:

4.9.1. Prezidentas;

4.9.2. du viceprezidentai;

4.9.3. šeši nariai;

4.10. Taryba atlieka šias funkcijas:

4.10.1. rengia dokumentus Federacijos visuotiniam narių susirinkimui;

4.10.2. teikia pasiūlymus visuotiniam narių susirinkimui tvirtinti priėmimo į Federacijos narius, išstojimo bei pašalinimo iš Federacijos klausimais;

4.10.3. teikia pasiūlymus visuotiniam narių susirinkimui dėl Prezidento ir viceprezidentų atšaukimo;

4.10.4. įgyvendina visuotinio susirinkimo nutarimus;

4.10.5. sudaro ir tvirtina metinių renginių planą, sąmatas, materialinių vertybių nurašymo aktus;

4.10.6. nustato oficialiose tarptautinėse varžybose dalyvaujančių Lietuvos Respublikos nacionalinių rinktinių sudarymo tvarką ir tvirtina jų sudėtis;

4.10.7. nustato licencijų, turnyrų mokesčius ir paslaugų įkainius bei jų mokėjimo tvarką ir terminus;

4.10.8. tvirtina varžybų nuostatus, Lietuvos Respublikos nacionalinių rinktinių pasirengimo programas;

4.10.9. priima normatyvinius šachmatų veiklą nustatančius dokumentus;

4.10.10. tvirtina komisijų nuostatus ir sprendimus (tvirtina kvalifikacinės komisijos ir teisėjų komisijos suteiktus nacionalinių meistrų ir teisėjų vardus ir kt.);

4.10.11. Taryba, Prezidento teikimu, skiria organizaciniam darbui vadovą – direktorių, kurio kompetencija nustatoma pareiginiuose nuostatuose. Jis nėra valdymo organo narys. Direktorius taip pat negali būti ir Tarybos narys. Asociacijos finansininkas atsako už finansų tvarkymą. Vienam asmeniui abejas pareigas eiti draudžiama. Vyriausiojo finansininko (buhalterio) funkcijas pagal sutartį gali atlikti juridinis asmuo;

4.10.12. sudaro laikinąsias komisijas, konsultuoja arba pasiūlo konsultantus susidariusiems klausimams spręsti;

4.10.13. šaukia eilinius visuotinius narių susirinkimus;

4.10.14. turi teisę inicijuoti neeilinį visuotinį narių susirinkimą 2/3 balsų dauguma;

4.10.15. nustato dokumentų ir kitos informacijos apie Federacijos veiklą pateikimo nariams tvarką;

4.10.16. ne vėliau kaip 30 dienų iki visuotinio susirinkimo revizijos komisijai pateikia praėjusių metų Federacijos finansinę ataskaitą;

4.10.17. parengia Federacijos įstatus ir kontroliuoja galiojančių Federacijos įstatų laikymąsi;

4.10.18. formuoja šalies šachmatų rinktines;

4.10.19. parengia Lietuvoje vykdomų Federacijos metinių varžybų kalendorių;

4.10.20. organizuoja Federacijos veiklą ir priima sprendimus kitais klausimais.

4.11. Taryba rengia posėdžius ne rečiau kaip kartą į ketvirtį ir visuomet prieš pat visuotinį narių susirinkimą. Posėdžio sprendimai yra teisėti, jei jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 tarybos narių. Nario balso teisė – neperduodama. Sprendimai priimami paprasta balsų dauguma, esant balsų lygybei, lemia Prezidento balsas. Tarybos posėdžiai gali vykti nuotoliniu būdu. Tarybos posėdžius šaukia direktorius. Tarybos sprendimai skundžiami visuotiniam narių susirinkimui.

4.12. Prezidentas renkamas 4 (ketverių) metų kadencijai visuotiniame narių susirinkime paprasta jame dalyvaujančiųjų narių balsų dauguma.

4.12.1. Prezidentas pirmininkauja tarybos posėdžiams, pateikia visuotiniam narių susirinkimui metines ataskaitas, atstovauja Federaciją santykiuose su fiziniais ir juridiniais asmenimis, valdžios ir valdymo institucijose bei visose įmonėse, įstaigose ir organizacijose. Jis vadovaujasi visuotinių narių susirinkimų ir tarybos nutarimais bei sprendimais.

4.12.2. Prezidentas eina pareigas visuomeniniais pagrindais. Nepasibaigus kadencijai, nustoja eiti savo pareigas, kai: a) atsistatydina, pateikęs prašymą tarybai. Jos teikimu sprendimą dėl atsistatydinimo priima visuotinis narių susirinkimas; b) atšaukiamas iš pareigų 2/3 Federacijos narių motyvuotu  teikimu. Sprendimą dėl atšaukimo priima visuotinis narių susirinkimas 2/3 jame dalyvaujančių narių balsų.

4.13. Nesant Prezidentui, Tarybos sprendimu jį pakeičia viceprezidentas.

4.14. Viceprezidentai padeda Prezidentui spręsti svarbiausius klausimus. Viceprezidentai kuruoja šias pagrindines Federacijos veiklos sritis:

4.14.1.    ryšių palaikymą su FIDE  ir kitomis šachmatų bei sporto organizacijomis, šachmatų klubais ir kitais Federacijos nariais;

4.14.2.    finansinių normatyvų rengimą;

4.14.3.    viceprezidentai ir kiti tarybos nariai kuruoja Federacijos Tarybos priskirtas sritis.

4.15. Prezidento teikimu viceprezidentai renkami 4 (ketverių) metų kadencijai visuotiniame narių susirinkime paprasta jame dalyvaujančių narių balsų dauguma. Viceprezidentai eina pareigas visuomeniniais pagrindais. Nepasibaigus kadencijai, viceprezidentas  nustoja eiti savo pareigas, kai: a) atsistatydina, pateikęs prašymą Prezidentui. Jo pareigas iki visuotinio narių susirinkimo eina vienas iš Tarybos narių; b) atšaukiamas iš pareigų Prezidento arba tarybos 2/3 balsų, arba 2/3 Federacijos narių motyvuotu teikimu. Sprendimą priima visuotinis narių susirinkimas paprasta balsų dauguma.

4.16. Komisijos.

4.17. Federacija turi pastovias komisijas, kurias formuoja visuotinis narių susirinkimas ir laikinąsias komisijas, kurias sudaro ir formuoja taryba.

4.18. Pastovios komisijos yra revizijos komisija ir etikos bei ginčų komisija, kurios renkamos 4 (ketverių) metų kadencijai;

4.19. Revizijos komisiją sudaro pirmininkas ir du nariai. Revizijos komisija – pavaldi tik visuotiniam narių susirinkimui. Revizijos komisija tikrina finansinę ir ūkinę Federacijos veiklą, kontroliuoja kaip laikomasi Lietuvoje veikiančių įstatymų ir turi teisę reikalauti informacijos apie finansinę Federacijos veiklą. Komisija už savo darbą atsiskaito visuotiniam narių susirinkimui.

4.20. Etikos ir ginčų komisiją sudaro pirmininkas ir du nariai. Ji – pavaldi tik visuotiniam narių susirinkimui. Etikos ir ginčų komisija sprendžia ginčus tarp Federacijos narių ir kontroliuoja kaip Federacijos nariai laikosi šių įstatų reikalavimų.

4.21. Revizijos bei etikos ir ginčų komisijų nariai negali būti tarybos nariais.

5 skyrius. Turtas ir lėšos

5.1. Federacijos lėšas sudaro:

5.1.1.    nario mokesčiai (stojamieji ir metiniai), įplaukos už suteiktas licencijas;

5.1.2.    įplaukos iš įmonių pelno ir ūkinės veiklos pajamos;

5.1.3.    valstybinės dotacijos ilgalaikėms programoms įgyvendinti;

5.1.4.     rėmėjų teikiama parama, labdara, dovanos;

5.1.5.     pajamos iš leidybinės reklaminės veiklos, renginių pajamos;

5.1.6.     kitos teisėtai gautos lėšos.

5.2. Šios lėšos yra naudojamos:

5.2.1. varžyboms, stovykloms, seminarams, tarptautiniams ir kitiems renginiams;

5.2.2. vykdomajam aparatui ir patalpoms išlaikyti pagal  Tarybos patvirtintas sąmatas;

5.2.3. leidybinei veiklai;

5.2.4. papildomoms išlaidoms pagal specialias sąmatas, sudarytas Tarybos;

5.2.5. pagal rėmėjų nurodymus, iš jų gautų lėšų, steigti specialiuosius ir pereinamuosius prizus, stipendijas;

5.2.6.  mokėti atlyginimus samdomiems darbuotojams.

5.3. Federacija savo tikslams įgyvendinti  gali turėti trumpalaikį ir ilgalaikį turtą.

5.4. Federacijos finansiniai metai – nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.

5.5. Federacija už savo įsipareigojimus laiduoja visu jai priklausančiu turtu ir turimomis lėšomis, kai tuo siekiama įgyvendinti įstatuose nustatytus veiklos tikslus.

5.6. Federacijai draudžiama:

5.6.1. neatlygintinai perduoti Federacijos turtą nuosavybėn Federacijos nariui, valdymo organų nariui, Federacijos darbo sutarties pagrindu dirbančiam asmeniui ar su jais susijusiam asmeniui, ar trečiam asmeniui, išskyrus labdaros ar paramos tikslus, nustatytus įstatuose pagal Labdaros ir paramos įstatymą;

5.6.2. mokėti Federacijos steigėjui ar nariui išmokas iš pelno dalies ar perduoti likviduojamos Federacijos turto dalį, viršijančią stojamąjį nario įnašą ar mokestį;

5.6.3. Federacijos turtą ir lėšas, įskaitant pelną, jokia forma, išskyrus labdarą ir paramą pagal Labdaros ir paramos įstatymą, skirstyti Federacijos ar jos valdymo organų nariams, Federacijos darbo sutarties pagrindu dirbantiems asmenims, išskyrus atvejus, kai yra mokamas darbo užmokestis, kitos su darbo teisiniais santykiais susijusios išlaidos, ir kai autorinės sutarties pagrindu mokamas autorinis atlyginimas, atlyginama už suteiktas paslaugas ar parduotas prekes;

5.6.4. suteikti paskolas, įkeisti Federacijos turtą (išskyrus atvejus, kai turtas įkeičiamas Federacijos prievolėms užtikrinti), garantuoti, laiduoti ar kitaip užtikrinti kitų asmenų prievolių įvykdymą. Ši nuostata netaikoma, kai skolinamasi iš kredito įstaigų, ir kai LR tarptautinės sutartys arba LR įstatymai, ar jų pagrindu priimti kiti teisės aktai numato kitaip;

5.6.5. skolintis pinigų iš Federacijos nario ar su juo susijusio asmens ir mokėti palūkanas. Ši nuostata netaikoma, kai skolinamasi iš kredito įstaigų;

5.6.6. skolintis iš kitų asmenų, mokant neprotingai dideles palūkanas;

5.6.7. pirkti prekes ir paslaugas už akivaizdžiai per didelę kainą, išskyrus atvejus, kai tokiu būdu yra suteikiama labdara asmeniui, kuris pagal Labdaros ir paramos įstatymą yra labdaros gavėjas;

5.6.8. parduoti Federacijos turtą už akivaizdžiai per mažą kainą, išskyrus atvejus, kai tokiu būdu yra suteikiama labdara asmeniui, kuris pagal Labdaros ir paramos įstatymą yra labdaros gavėjas;

5.6.9. steigti juridinį asmenį, kurio civilinė atsakomybė už juridinio asmens prievoles yra neribota, arba būti jo dalyviu;

5.6.10. vykdyti valstybės ar savivaldybių, jų institucijų ar pareigūnų bei valstybės tarnautojų viešo administravimo funkcijas, jeigu to nenumato kiti įstatymai.

6 skyrius. Dokumentų ir kitos informacijos apie Federacijos veiklą pateikimo nariams tvarka

6.1.     Dokumentai ir kita informacija Federacijos nariams pateikiama raštu arba elektroniniu paštu pagal tarybos nustatytą tvarką.

6.2. Informacija apie visuotinį narių susirinkimą skelbiama oficialiame Federacijos interneto puslapyje bei visiems nariams pranešama registruotu paštu ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki susirinkimo.

7 skyrius. Pranešimų paskelbimo tvarka, pagal kurią skelbiama vieša informacija

7.1.     Federacija skelbia visus pranešimus nariams ir kitiems asmenims Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatymo ir kitų įstatymų bei teisės aktų numatytais atvejais bei terminais savo interneto puslapyje.

7.2.     Už pranešimų paskelbimą atsako taryba.

8 skyrius. Filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo tvarka

8.1. Federacija teisės aktų nustatyta tvarka gali steigti filialus ir atstovybes tiek Lietuvos Respublikoje, tiek užsienio valstybėse. Federacijos filialų ir atstovybių skaičius neribojamas.

8.2. Sprendimą dėl Federacijos filialo steigimo ir jo veiklos nutraukimo priima taryba paprasta balsų dauguma. Taryba paprasta balsų dauguma tvirtina Federacijos filialo nuostatus. Patvirtinus filialo nuostatus, Federacijos prezidentas skiria bei sudaro darbo sutartį su filialo vadovu, kuris registruoja filialą ir organizuoja filialo veiklą.

8.3. Sprendimą dėl Federacijos atstovybės steigimo ir jos veiklos nutraukimo priima Federacijos taryba. Ji ir skiria atstovybės valdymo organus.

8.4. Federacija atsako už savo filialo ar atstovybės prievoles visu savo turtu.

9 skyrius. Federacijos įstatų keitimo tvarka

9.1. Federacijos įstatus turi teisę keisti visuotinis Federacijos narių susirinkimas. Įstatai keičiami kvalifikuota visuotinio narių susirinkimo balsų dauguma, kuri negali būti mažesnė kaip 2/3 visų balsų.

9.2. Federacijos įstatai laikomi pakeisti įregistravus juos juridinių asmenų registre.

10 skyrius. Federacijos veiklos pabaiga  ir pertvarkymas

10.1. Federacija pertvarkoma, reorganizuojama ir jos veikla nutraukiama visuotinio narių susirinkimo sprendimu, jeigu už jį balsuoja 2/3 visų jos susirinkime dalyvaujančių narių.

10.2. Federacija pertvarkoma, reorganizuojama ir likviduojama Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso nustatyta tvarka.

10.3. Likvidavus Federaciją, likęs turtas ir lėšos, įstatymų nustatyta tvarka, patenkinus visus kreditorių reikalavimus, perduodami kitam ar kitiems viešiesiems juridiniams asmenims.

Įstatus, priimtus 2024 m. vasario 18 d. visuotiniame narių susirinkime, pasirašė įgaliotas Federacijos viceprezidentas Nerius Gasparavičius.

Artimiausios varžybos

XX šachmatų Festivalis BALTIJOS TAURĖ 2024

  • Nuo 2024-06-16 iki 2024-06-20
  • Standartiniai
  • Viešbutis Žuvėdra***, Meilės al. 11, Palanga

Plungė 2024

  • Nuo 2024-07-15 iki 2024-07-21
  • Standartiniai
  • Liepijų mokyklos Platelių skyrius, Mokyklos g. 3, Plateliai

Jūros šventė 2024

  • Nuo 2024-07-22 iki 2024-07-28
  • Standartiniai
  • Klaipėdos universitetas, Aula, H. Manto g. 84., Klaipėda