2023-07-08 šaukiamas LŠF narių rinkiminis susirinkimas


LIETUVOS ŠACHMATŲ FEDERACIJOS NARIAMS
LIETUVOS ŠACHMATŲ FEDERACIJOS PRANEŠIMAS
APIE ŠAUKIAMĄ RINKIMINĮ VISUOTINĮ-ATASKAITINĮ FEDERACIJOS NARIŲ SUSIRINKIMĄ
2023-06-08, Vilnius

Informuojame Jus, kad 2023-06-08 Lietuvos šachmatų federacijos taryba priėmė sprendimą šaukti visuotinį-ataskaitinį rinkiminį federacijos narių susirinkimą.

Šaukiamo Lietuvos šachmatų federacijos narių visuotinio-ataskaitinio rinkiminio susirinkimo data – 2023 metų liepos 8 diena.
Šaukiamo visuotinio-ataskaitinio rinkiminio federacijos narių susirinkimo pradžia – 13 val. 00 min.
Registracijos į šaukiamą visuotinį-ataskaitinį rinkiminį federacijos narių susirinkimą pradžia – 12 val. 00 min.
Šaukiamo visuotinio-ataskaitinio rinkiminio federacijos narių susirinkimo vieta – „St. Palace“ viešbučio konferencijų salė, Aušros Vartų g. 6, LT – 01303 Vilnius.

Šaukiamo visuotinio-ataskaitinio rinkiminio federacijos narių susirinkimo darbotvarkė:
1. Visuotinio-ataskaitinio rinkiminio federacijos narių susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai.
2. Balsavimo ir rinkimų tvarkos reglamento tvirtinimas.
3. 2022 metų veiklos ataskaitos tvirtinimas.
4. 2022 metų finansinės atskaitomybės tvirtinimas.
5. 2022 metų revizijos komisijos ataskaitos tvirtinimas.
6. Federacijos prezidento rinkimai naujai 4 (ketverių) metų kadencijai.
7. Federacijos tarybos (2 viceprezidentų ir 6 narių) rinkimai naujai ketverių metų kadencijai.
8. Revizijos komisijos (pirmininkas ir 2 nariai) rinkimai naujai 2 metų kadencijai.
9. Etikos bei ginčų komisijos (pirmininkas ir 2 nariai) rinkimai naujai 2 metų kadencijai.
10. Dėl startinio ir narių mokesčių pakeitimų.
11. Naujos Lietuvos šachmatų federacijos įstatų redakcijos svarstymas ir tvirtinimas.
12. Kiti klausimai

Priminimas: registruojantis į susirinkimą fiziniai asmenys privalės pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, o juridiniai asmenys – vadovo patvirtintą dokumento, kuriuo atvykęs atstovas buvo paskirtas juridinio asmens vadovu, kopiją arba Juridinių asmenų registro išduotą išrašą, kuriame į susirinkimą atvykęs asmuo nurodytas juridinio asmens vadovu. Jeigu federacijos narį, juridinį asmenį, atstovaus įgaliotinis, tai toks asmuo papildomai privalės pateikti juridinio asmens vadovo parašu ir juridinio asmens antspaudu patvirtinto įgaliojimo atstovauti narį šaukiamame visuotiniame-ataskaitiniame rinkiminiame federacijos narių susirinkime originalą.

Priminimas: prašome narius, turinčius įsiskolinimų, padengti įsiskolinimus iki susirinkimo dienos. Įspėjame, kad visuotinis-ataskaitinis federacijos narių susirinkimas turi teisę ir ketina svarstyti nemokančių nario mokesčio ar nevykdančių federacijos nario pareigų asmenų pašalinimo iš federacijos narių klausimą.

Prašome sumokėti LŠF nario mokestį į Lietuvos šachmatų federacijos banko sąskaitą SEB banke Nr. LT757044060000168886
Primename, kad metinis LŠF nario mokestis yra 30 eurų.

Su pagarba,
Lietuvos šachmatų federacijos direktorius Arvydas Baltrūnas