LŠF tarybos posėdžio, įvykusio Vilniuje 2012-02-06 d., protokolas – eilinis visuotinis Lietuvos šachmatų federacijos narių susirinkimas šaukiamas 2012 metų kovo 25 dieną


LŠF taryba, posėdžiavusi 2012-02-06 dieną, nusprendė:

pritarti 2012-01-30 federacijos tarybos narių pareiškimui ir jame išsakytam siūlymui pareikšti nepasitikėjimą prezidentui Jonui Viesului, todėl taryba pareiškia nepasitikėjimą prezidentu Jonu Viesulu ir artimiausiam visuotiniam federacijos narių susirinkimui teikia svarstyti prezidento atšaukimo klausimą su tarybos pasiūlymu balsuoti nariams už Jono Viesulo atšaukimą iš Lietuvos šachmatų federacijos prezidento pareigų ir tame pačiame susirinkime rinkti naują federacijos prezidentą;

iki artimiausios federacijos visuotinio narių susirinkimo, kuriame bus sprendžiamas federacijos prezidento atšaukimo klausimas, datos prezidentas federacijos vardu gali sudaryti sandorius (pasirašyti sutartis, ketinimų protokolus ir kt.) ar naudoti federacijos lėšas tik prieš tai gavęs išankstinį tarybos pritarimą;

įpareigoti federacijos prezidentą Joną Viesulą ir bet kuriuos kitus asmenis nedelsiant perduoti tarybos įgaliotam asmeniui – direktoriui Arvydui Baltrūnui prisijungimo prie federacijos internetinio tinklapio www.chessfed.lt administratoriaus paskyros duomenis (slaptažodį ir vartotojo vardą), o taip pat visus kitus duomenis ir dokumentus, reikalingus federacijos internetinio tinklapio perkėlimui į naują serverį.
Federacijai priklausantį oficialų internetinį tinklapį – www.chessfed.lt patalpinti į UAB „Interneto vizija“ (juridinio asmens kodas 126350731) valdomą serverį ir jai patikėti svetainės techninę priežiūrą.
Nustatyti, kad federacijos internetiniame tinklapyje www.chessfed.lt informacija apie šaukiamus federacijos narių susirinkimus, visuotinių narių susirinkimo ir tarybos posėdžio protokolai bei su federacijos tarybos veikla susiję dokumentai būtų skelbiami tik prieš tai gavus tarybos pritarimą.
Visą informaciją vadovaujantis šiuo tarybos sprendimu federacijos internetiniame tinklapyje pavesti skelbti tarybos įgaliotam asmeniui – direktoriui Arvydui Baltrūnui.
Visus klausimus, susijusius su šiuo tarybos sprendimu perkelti federacijos internetinį tinklapį į nurodytą serverį ir dėl informacijos skelbimo federacijos internetiniame tinklapyje, pavesti spręsti ir įgyvendinti tarybos įgaliotam asmeniui – direktoriui Arvydui Baltrūnui
;

Paskirti federacijos 2011-01-01 – 2012-03-01 laikotarpio nepriklausomą finansinį auditą, kurį pavesti atlikti audito įmonei – UAB „Abadona“ (juridinio asmens kodas 302463911, registruotas buveinės adresas: Lvovo g. 11-23, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.). Įpareigoti federacijos finansininkę, kitus darbuotojus, valdymo organų narius ir bet kuriuos kitu trečiuosius asmenis audito kompanijai pateikti visų jos prašomų dokumentų originalus ir/ar kopijas ir teikti paaiškinimus audito atlikimo metu, kad operatyviai ir tinkamai būtų atliktas federacijos finansinis auditas. Patvirtinti, kad šio audito išlaidas padengia „už“ balsavę tarybos nariai ir federacija neapmoka šio audito išlaidų. Audito išvadą apsvarstyti artimiausiame po audito pabaigos tarybos posėdyje;

Patvirtinti, kad 2011-12-21 federacijos tarybos posėdyje nebuvo priimtas prezidento Jono Viesulo 4.1. punkte nurodyto turinio sprendimas šaukti eilinį visuotinį federacijos narių suvažiavimą 2012 m. vasario 26 d., pradžia 14 val., todėl prezidentas Jonas Viesulas surašė ir skelbia 2011-12-21 federacijos tarybos posėdžio protokolo 4.1. punkte nurodytą melagingo turinio sprendimą.

Patvirtinti, kad eilinis visuotinis federacijos narių susirinkimas 2012 m. vasario 26 d. nebuvo šaukiamas, nėra šaukiamas, negali vykti ir nevyks, todėl visų federacijos narių prašome nekreipti dėmesio į savavališką ir neturint įgaliojimų Jono Viesulo tiek internete, tiek paštu siunčiamuose pranešimuose, skelbiamą informaciją apie 2011 m. vasario 26 d. šaukiamą eilinį visuotinį federacijos narių susirinkimą, nes šie Jono Viesulo skelbimai ir pranešimai yra niekiniai ir negaliojantys.

Federacijos eilinį visuotinį narių susirinkimą šaukti 2012 m. kovo 25 d., susirinkimo pradžia – 13 val. 00 min.,
registracijos į susirinkimą pradžia – 12 val. 00 min., susirinkimo vieta – viešbučio „Panorama“ konferencijų salė, Sodų g. 14, Vilnius.

Patvirtinti šią eilinio visuotinio federacijos narių susirinkimo darbotvarkę:

1. Eilinio visuotinio federacijos narių susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai.
2.
Federacijos prezidento atšaukimas.

3. Naujo federacijos prezidento rinkimai.
4. Metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas.
5. Metinės veiklos ataskaitos tvirtinimas.
6 . Revizijos komisijos ataskaitos tvirtinimas.

Įgalioti federacijos direktorių Arvydą Baltrūną įgyvendinti šį sprendimą dėl eilinio visuotinio federacijos narių susirinkimo sušaukimo 2012 m. kovo 25 d. ir atlikti visus su tuo susijusius veiksmus (išsiųsti paštu pranešimus federacijos nariams, paskelbti apie tai federacijos internetiniame tinklapyje ir kt.).

Originalus dokumentas – .pdf faile